GDPR

Zásady ochrany osobních údajů 
1. Společnost FIRUZA s.r.o., se sídlem Šebrov 113, 679 22 Šebrov, IČ: 29232490, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle  C, vložce 67348 (dále jen „správce“), poskytuje fyzickým či právnickým osobám, které si objednaly u poskytovatele služby (dále jen „uživatel“),  služby v oblasti dietního stravování (dále jen „služby“). 
2. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Zpracování osobních údajů dle GDPR 
3. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby Správce zpracovával tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu fakturační, adresu dovozu. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem nutnosti vykonávat služby pro zákazníky a Správce je bude zpracovávat 10 let.  Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 
4. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby jako jsou dodavatelé IT služeb a účetní firma. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.
 
5.S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů kdykoliv zpět. Můžete požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.
 6.Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 25.05.2018