Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti FIRUZA s.r.o.
 
I. Vymezení pojmů
 
Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztahy mezi společností
FIRUZA s.r.o. se sídlem Šebrov 113, PSČ: 67922 , IČ:29232490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67348, číslo účtu:238578320/0300 vedený o ČSOB, podnikající v oblasti zdravé výživy a stravování a zákazníky (klienty) programu společnosti FIRUZA s.r.o., kteří mají zájem o pravidelné stravování.
                             
II. Předmět plnění
 
Každý takový smluvní vztah mezi společností FIRUZA s.r.o. a zákazníkem je uzavřen na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím webových stránek www.dietalinie.cz  - dále jen „kupní smlouva“. Předmětem kupní smlouvy je dodat společností 5 nutričně vyvážených jídel denně za podmínek sjednaných ve smlouvě a povinností klienta je tyto jídla převzít. Klient se zavazuje uhradit FIRUZA s.r.o. v souladu se smlouvou sjednanou odměnu.
 
III. Smluvní povinnosti FIRUZA s.r.o.
 
a)    Zajistit pro dny  pondělí až pátek nebo pondělí až neděle výrobu pěti jídel na den a jejich distribuci na   dohodnuté místo klientem.
b)    Zveřejnit návod na ohřev a skladování na svých webových stránkách www.dietalinie.cz   
c)    chránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a údaje takto získané používat jen za účelem poskytování řádného plnění.
 
IV. Smluvní povinnosti klienta
 
a) Uhradit  FIRUZA s.r.o. sjednanou cenu za dodávku zboží a dopravu dle aktuálního ceníku uveřejněného na webových stránkách www.dietalinie.cz
b) Sjednanou cenu je klient povinen uhradit na základě faktury, která bude zaslána na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce a to buď: 

  • hotovostní platbou -  v sídle provozovny firmy FIRUZA s.r.o., Šebrov 113
  • bezhotovostní platbou – převodem na bankovní účet  číslo: 238578320/0300 vedený o ČSOB

c)  Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném místě v den a hodinu dohodnutou ve smlouvě.
d) Denní dodávku jídla uskladnit a tepelně upravovat v souladu s pokyny dodávanými se zbožím a uvedenými na webových stránkách www.dietalinie.cz
e)  Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mi bude dodávka jídel doručena
 f) Klient stvrzuje svým podpisem nebo souhlasem s obchodními podmínkami přes objednávkový formulář na www.dietalinie.cz, že není alergický na žádný druh  potravin a nemá žádné zdravotní problémy.
g) Klient se zavazuje informovat FIRUZA s.r.o. nejméně 48 hodin před případným přerušením programu - nevzniká nárok na vrácení peněz.
 
V. Místo dodání zboží a převzetí klientem
 
a)  FIRUZA s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo v dohodnutý čas.
b)  V případě, že klient požaduje změnu času nebo změnu doručovací adresy než je uvedeno ve smlouvě, je povinen toto nahlásit na telefonním čísle: 775506102 nebo na e-mailu: info@dietalinie.cz minimálně den dopředu.
c)   FIRUZA s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu zboží, v případě, že zboží je předáno na žádost klienta jiné osobě nebo případně na klientem určené místo.
d)  Nepřevezme-li klient nebo jím pověřená osoba zboží v místě a čase plnění, případně nebude li k zastižení , uloží FIRUZA s.r.o. zboží v provozovně v Šebrově nebo nejbližším odběrném místě od místa klienta. Klient je povinen si zboží do druhého dne převzít.
e) Klient může požádat o přerušení dodávky zboží. Žádost je povinen doručit e-mailem na info@dietalinie.cz a to nejpozději 48 hodin přede dnem, kdy mělo být plněno. V tuto dobu FIRUZA s.r.o. nebude dodávat zboží na klientem dohodnuté místo a čas uvedené ve smlouvě.
Délka programu se v takovém případě prodlužuje o počet pracovních dní, po které bylo dodávání přerušeno. FIRUZA s.r.o. v případě přerušení programu nevrací klientovi poměrnou část kupní ceny.
  
VI. Kupní cena a platební podmínky
 
a) Klient se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách: www.dietalinie.cz
b) Cena bude uhrazena na základě vystavené faktury firmou FIRUZA s.r.o. a to v hotovosti v provozovně nebo bezhotovostním převodem viz. ods IV. Smluvní povinnosti klienta.
c)  Ode dne následujícím po dni uhrazení ceny za zboží, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a firmě FIRUZA s.r.o. vzniká povinnost  dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.
 
VII. Doba trvání smlouvy
 
Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky FIRUZA s.r.o.
                                                                             
VIII. Zánik smlouvy
  
    Smlouva zaniká :
 
a)    Uplynutím doby,  na kterou byla sjednána
b)    Neuhrazení sjednané ceny klientem ve lhůtě splatnosti
c)    Písemnou dohodou smluvních stran
 
 IX. Závěrečná ustanovení
 
a)   Klient prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené firmě FIRUZA s.r.o. jsou pravdivé
b)  Klient uzavřením smlouvy dává FIRUZA s.r.o. časově neomezený souhlas se zpracováním a nakládáním s jeho údaji a daty, které poskytnul firmě na základě smlouvy, a to za účelem jejich využití pro řádné plnění povinností FIRUZA s.r.o. podle smlouvy. Souhlas klienta  je  udělen za předpokladu dodržení závazných podmínek vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ze strany FIRUZA s.r.o.. Klient uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen s účelem, pro nějž dává firmě souhlas se  zpracováním jím poskytnutých údajů a proti tomuto nemá žádných výhrad.
c)  Účinnost  smluvních podmínek se stanový na dobu neurčitou.
d) Veškeré podmínky smlouvou a těmito všeobecnými smluvními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
d)  Firma FIRUZA s.r.o. je oprávněna kdykoliv rozhodnout o ukončení účinnosti smluvních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené dříve, ty se řídí podmínkami účinnými v době jejich uzavření.
 
 
     V Šebrově  23.2.2011